fbpx
Akademia Liderów GastronomiiAkademia Liderów Gastronomii
Akademia Liderów GastronomiiAkademia Liderów Gastronomii

Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin określa zasady korzystania ze strony, zapisu do newslettera, kontaktu oraz zakupu i sprzedaży towarów. 

 

REGULAMIN SKLEPU Akademia Liderów Gastronomii

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2024 roku.

Prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną w Akademia Liderów Gastronomii poprzez stronę www.akademialiderowgastronomii.pl.

Sprzedaż produktów elektronicznych, szkoleń, warsztatów, kursów oraz innych wydarzeń za pośrednictwem www.akademialiderowgastronomii.pl realizuje Michalina Patucha, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą empower media Michalina Patucha z siedzibą w Chorzów 41-500, ul. Metalowców 13 A2/103, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9730924738.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail biuro@algastro.pl.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem strony, a zarazem “Sprzedającym” jest: Michalina Patucha; nr konta: 02 1140 2004 0000 3602 7696 1805.
 2. „Kupującym” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklep.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

 

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Przedmiotem usług są kursy, konsultacje online i stacjonarne oraz materiały dydaktyczne, które są własnością Sprzedającego.
 2. Sprzedający ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
 3. Zasady udostępniania przedmiotów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.

 

III. ZAMÓWIENIA

 1. Przedmioty o których mowa w punkcie II dostępne są w wersji płatnej lub darmowej. W przypadku materiałów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W momencie złożenia zamówienia automatycznie tworzone jest konto użytkownika (zwane inaczej Panelem Lidera) w serwisie www.akademialiderowgastronomii.pl
 2. W przypadku materiałów płatnych – dostępu do materiałów i/lub usługi udziela się po uiszczeniu opłaty.  www.akademialiderowgastronomii.pl. W momencie złożenia zamówienia automatycznie tworzone jest konto użytkownika (zwane inaczej Panelem Lidera).
 3. Kupujący nie może dokonać zakupów w sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
 4. Kupujący dokonuje zakupów dodając produkty do koszyka.
 5. Po zakupie towaru kupujący otrzyma e-mail podsumowujący zakupy. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 6. Kupujący, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważana za skutecznie doręczoną.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 8. Klient może zrezygnować z zamówienia przed jego realizacją.
 9. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.
 10. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) kupujący wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

IV. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem sklepu, sprzedawca świadczy na rzecz kupującego usługę drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca umożliwia kupującemu złożenie zamówienia w sklepie, które prowadzi do zawarcia umowy ze sprzedawcą. Rodzaj zawieranej umowy zależy od przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówienia towarów i/lub usług, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Zamawiając treści cyfrowe, dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 
 3. Zakładając konto użytkownika w sklepie, kupujący zawiera ze sprzedawcą umowę o świadczenie usługi konta użytkownika (inaczej nazywaną Panelem Lidera), na podstawie której sprzedawca świadczy na rzecz kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w sklepie. Na koncie przechowywane są dane kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień. Kupujący loguje się do konta (Panelu Lidera) z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Usługa założenia konta (Panelu Lidera) w sklepie świadczona jest nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem sklepu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze sklepu, sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Kupujący powinien poinformować sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu.
 7. W przypadku niektórych treści cyfrowych, w szczególności kursów online oraz debat online, dostęp do tych treści może być ograniczony czasowo lub ograniczony po likwidacji Platformy Akademii Liderów Gastronomii. Dotyczy to w szczególności:
  1. debat online, których dostęp udzielany jest na czas nieokreślony, tak długo, jak działa Platforma Akademii Liderów Gastronomii, na której udostępnione są materiały. 
  2. kursów online, których dostęp określają opisy produktów. 
 8. Po upływie określonego czasu (lub na skutek wystąpienia zdarzenia, jakim jest likwidacja Platformy Akademii Liderów Gastronomii), kupujący traci dostęp do treści cyfrowych. 
 9. Kupujący nie nabywa prawa do pobierania i udostępniania “debaty online”.
 10. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez kupującego w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 11. Kupujący zobowiązany jest korzystać z założonego konta w sposób zgodny z prawem, regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 
  1. korzystać z platformy w sposób, który nie zakłóca korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, 
  2. nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, 
  3. nie wpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 
  4. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim, 
  5. nie rozpowszechniać treści cyfrowych, do których uzyskuje dostęp za pośrednictwem platformy, ani jakichkolwiek ich fragmentów bez uprzedniej zgody sprzedawcy, 
  6. jak również w żaden inny sposób nie naruszać praw autorskich sprzedawcy lub innych podmiotów uprawnionych do tych treści cyfrowych, 
  7. nie wykorzystywać platformy do prowadzenia działań marketingowych,
  8. nie podejmować prób pobierania treści cyfrowych udostępnianych za pośrednictwem platformy w inny sposób niż ten przewidziany przez sprzedawcę, bądź nie pobierać tych treści w ogóle, jeżeli sprzedawca nie przewiduje takiej możliwości. 
 12. W razie skorzystania przez kupującego z dedykowanej platformy służącej do dostarczania treści cyfrowych w sposób sprzeczny z ust. 11 powyżej, sprzedawca ma prawo do zablokowania kupującemu dostępu do tej platformy. 
 13. Treści cyfrowe dostarczane są w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczania aktualizacji zakupionych treści cyfrowych, chyba że się do tego zobowiązał, np. zawierając informacje o przysługujących kupującemu aktualizacjach w komunikatach dotyczących oferowanych treści cyfrowych. W takiej sytuacji, aktualizacje dostarczane są kupującemu zgodnie z oświadczeniem sprzedawcy. 
 14. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej, która nie jest dostarczana w sposób jednorazowy, jedynie z uzasadnionych przyczyn takich jak usunięcie usterek, ulepszenie treści cyfrowej pod kątem jej przydatności dla użytkownika, dopasowanie treści cyfrowej do potrzeb użytkownika, modyfikacja treści cyfrowej w celu dostosowania jej do aktualnego stanu wiedzy lub ze względu na zmiany prawa. Zmiana treści cyfrowej nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie kupującego. W razie zmiany treści cyfrowej, sprzedawca informuje o niej kupującego w sposób jasny i zrozumiały.  
 15. Jeżeli treściom cyfrowym towarzyszą jakieś dodatkowe świadczenia ze strony sprzedawcy, np. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku, świadczenia te realizowane są zgodnie z informacjami zawartymi w dostępnym na stronie internetowej opisie treści cyfrowej, której towarzyszy dane świadczenie.
 16. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady (np. zasady grupy wsparcia) w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa i komfortu wszystkich kupujących mających dostęp do dodatkowych świadczeń. Nieprzestrzeganie przez kupującego takich zasad może skutkować pozbawieniem kupującego możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń (np. usunięcie z grupy wsparcia).
 17. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu, kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@algastro.pl. W reklamacji kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

V. ZAPŁATA

 1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty zakupionych przedmiotów.
 2. Sprzedający akceptuje płatność na konto bądź poprzez system płatności Przelewy24.
 3. W tytule płatności Kupujący powinien wpisać dane zamówienia.
 4. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia fakturę VAT.
 5. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

 VI. REALIZACJA

 1. Realizacja zamówienia zawsze następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówioną usługę.
 2. W przypadku konsultacji termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 3. W przypadku kursów stacjonarnych lub online materiały dydaktyczne dostępne są po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówioną usługę. Kurs zaś odbywać się będzie we wcześniej wyznaczonym terminie podanym na stronie zakupu produktu.

 VII. REJESTRACJA

 1. Wszystkie wymienione czynności realizowane są w systemie online.
 2. Warunkiem zakupu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie dodanie produktów do koszyka.
 3. Aby dokonać zakupu, nie jest konieczne zarejestrowanie w serwisie.

 VIII. PRODUKTY

 1. Specyfikacja kursów, konsultacji oraz materiałów dydaktycznych jest zgodna ze stanem faktycznym. Sprzedający decyduje o zawartości sklepu, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych produktów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu z bezpłatnego na płatny lub zmianę kategorii tematycznej.
 3. Nauka odbywa się według informacji podanych przy kursie stacjonarnie lub online. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie plików PDF lub ebooków.

 IX. KONTAKT

 1. Ze Sprzedającym można skontaktować się za pośrednictwem strony akademialiderowgastronomii.pl, poczty internetowej lub telefonicznie.
 2. Odpowiedzi wysyłane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Maile wysyłane przez Kupującego powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem.

 X. ZWROTY I ANULACJE, GWARANCJE, ODSTĄPIENIE

 1. Wszelkie sugestie dotyczące produktów należy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedającego.
 2. Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizację transakcji bankowych.
 3. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu bądź konsultacji  kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.
 6. Prowizja transakcyjna za płatności online za pomocą Przelewy24 nie ulega zwrotowi.

 XI.REKLAMACJE

 1. Jeśli po otrzymaniu materiałów dydaktycznych Kupujący dostrzeże niezgodność towaru z zamówieniem zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedającego. Opis reklamacji powinien zostać wysłany niezwłocznie na adres email Sprzedającego.
 2. Towar niezgodny z zamówieniem zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary do wyboru.
 3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w terminie 10 dni od jej zgłoszenia.

 XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 2. W przypadku rejestracji, za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.
 3. Zawartość strony jest własnością Sprzedającego i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Twórcą materiałów edukacyjnych jest Sprzedający a obrót materiałami edukacyjnymi następuje za jego zgodą i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.
 7. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Rozwiązywanie sporów internetowych na terenie Unii Europejskiej.
 9. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany za pomocą strony akademialiderowgastronomii.pl. Wszystkie zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

 

Polityka prywatności i pliki cookies:

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez akademialiderowgastronomii.pl
 2. Właścicielem i administratorem strony akademialiderowgastronomii.pl jest Michalina Patucha (NIP: 9730924738).
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  • poprzez 

I Polityka prywatności:

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych mi danych opracowane zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluję ich wykonywanie i stale sprawdzam ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Strona akademialiderowgastronomii.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój tego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. Na stronie akademialiderowgastronomii.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przeze mnie. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.

II. Przetwarzanie danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Michalina Patucha [patrz wyżej]
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
 3. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych [art. 16 – 21 RODO]:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś/aś.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Wykaz powierzeń. Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • LH.PL – ul. Pamiątkowa 2/56 w Poznaniu 61-512, NIP: 7831711517 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  • Biuro Rachunkowe LCConsulting, ul. Gliwicka 234, Katowice – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem danych, w przypadku wystawiania faktury,
  • MailChimp– w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są dane, w przypadku założenia konta (Panelu Lidera) po dokonaniu zakupu w sklepie, po zapisie do newslettera. 
  • PayPro S.A., ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068  – system Przelewy 24 – w celu przetwarzania płatności, w przypadku zakupu w sklepie.Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 6. Cele i czynności przetwarzania:

a) Kontakt e-mailowy.

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazywany mi jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można dobrowolnie zawrzeć inne dane osobowe.

W tym przypadku, dane są przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Istnieje możliwość domagania się przedstawienia historii prowadzonej z nami korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

b) Polityka plików cookies:

 1. Strona https://akademialiderowgastronomii.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są jedynie do korzystania ze strony. Zawierają nazwę strony internetowej, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Właściciel tej strony zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies i ma do nich dostęp.
 4. Strona ta wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim do rozpoznawania jego urządzenia i wyświetlania strony zgodnie z jego preferencjami;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu strony do panujących trendów i do oceny popularności strony;
  • utrzymania użytkownika na kolejnych podstronach https://akademialiderowgastronomii.pl
 5. Strona akademialiderowgastronomii.pl stosuje pliki cookies sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki. Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies albo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Standardowo, większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies.
 7. Właściciel strony informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika, w tym niezezwolenie na pliki cookies, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej.
 8. Pliki cookies, o których mowa (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione partnerom i współpracującym ze stroną akademialiderowgastronomii.pl reklamodawcom.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej twórców.
 10. Pliki cookies wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.
  • Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies można zadecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będę mogła korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie
  • Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by tworzyć reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
  • Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN, Pinterest.
 11.  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – KONTAKT

 • +48 531 569 695
 • biuro@algastro.pl
 • Chorzów, ul Metalowców 13 / A2 / lok. 103